Polityka prywatności

CTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zw. dalej RODO, i przekazuje poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W związku z tym przekazuje poniższe informacje.

 1. Administrator

  • Administratorem danych osobowych jest CTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Spocie przy ul. Kujawskiej 28, Sopot 81-862 (dalej również „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pisząc na adres siedziby lub mailowo pisząc na adres: biuro@ctech.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: rodo@ctech.pl, lub listownie na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
  • W przypadku zakupu za pośrednictwem serwisu https://pkp.ctech.pl abonamentu parkingowego upoważniającego do postoju pojazdu na parkingach PKP Mobility Administratorem danych osobowych są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej jako „PKP”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z PKP możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: iod@pkp.pl, lub listownie na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności PKP na stronie: https://pkp.pl/RODO.
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  CelPodstawa prawna przetwarzania
  Prowadzenie komunikacji w formie:

  ·       korespondencji mailowej i tradycyjnej

  ·       kontaktu telefonicznego

  ·       formularza kontaktowego na stronie

   

  Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wymianie korespondencji, realizacji zgłoszeń telefonicznych oraz odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu w związku ze świadczonymi usługami jak również nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności.
  Zawarcie oraz wykonanie umowy

  Zakup abonamentu

  Dokonanie rezerwacji

  – art. 6 ust. 1 lit. b – niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy oraz świadczonych usług abonamentowych i rezerwacji;

  – art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  Obsługa płatności– art. 6 ust. 1 lit. c obsługa i rozliczenie płatności
  w zakresie regulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowo-księgowego.
  Windykacja należnościArt. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu należności z tytułu prowadzonej działalności.
  Rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń i obrona przed nimiArt. 6 ust. 1 lit. f – realizacja prawnie uzasadnianych interesów Administratora polegająca na obsłudze reklamacji oraz możliwości obrony przed roszczeniami.
  Marketing bezpośredniArt. 6 ust. 1 lit f – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz personalizowania oferty, po uprzednim uzyskaniu zgodny zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawie telekomunikacyjnym.

  Podanie danych osobowych jest niezbędne. Brak ich podania skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy, zakupu abonamentu czy przyjęcia i realizacji usługi czy też odpowiedzi na kontakt.

  W przypadku osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji Umowy dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, służbowy numer telefonu czy adres mailowy zostały pozyskane od pracodawcy/podmiotu, który jest reprezentowany.

 3. Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty współpracujące z Administratorem, Partnerzy biznesowi;
  • w przypadku potrzeby wystawnie faktury odbiorcą danych jest PKP;
  • operator płatności elektronicznych Autopay S.A.;
  • dostawcy usług IT, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki;
  • dostawcy usług prawnych i doradczych (kancelarie prawne, firmy windykacyjne);
  • podmioty uprawnione np. CEPiK, Krajowa Administracja Skarbowa, Policja, sądy.

   

 4.  Okres przechowywania danych

  Poniżej informujemy o okresach w jakich będą przechowywane poszczególne kategorie danych osobowych w zależności od celów i przetwarzania:

  • w związku z wykonaniem umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
  • w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i obroną przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi tj. 3 lata;
  • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
  • w związku z prowadzoną komunikacją z potencjalnymi klientami – przez okres 90 dni od ostatniej wiadomości lub wygaśnięcie oferty, w zależności, które zdarzenie nastąpiło później, chyba że przepisy prawa będą przewidywać dłuższy okres w konkretnym przypadku;
  • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody.
 5.  Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych podmiotom danych przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do sprzeciwu.

  Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem  poczty elektrycznej pisząc na adres: biuro@ctech.pl.

  Dodatkowo w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Zmiana Polityki prywatności

  Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 1 maja 2024 roku.