REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEGO PŁATNEGO BEZOBSŁUGOWEGO, NIESTRZEŻONEGO PARKINGU DŁUGOTERMINOWEGO PKP WROCŁAW – JOANNITÓW

1. Przedmiot Regulaminu.

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z terenu ogólnodostępnego płatnego niestrzeżonego długoterminowego parkingu PKP S.A. zlokalizowanego przy ul. Joannitów 20, 03-743 Warszawa.
1.2. Parking jest czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia przez cały rok.
1.3. Na terenie Parkingu, zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) obowiązuje strefa ruchu.
1.4. Parkingiem zarządza CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dawniej: TGP Katarzyna Kuper), ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
1.5. Regulamin Parkingu umieszczony jest na terenie Parkingu. Cennik dostępny jest na oznakowaniu pionowym parkingu oraz na stronie internetowej https://pkp.ctech.pl
1.6. WJAZD NA TEREN PARKINGU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

2. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści Regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

2.1. Czas Postoju Pojazdu – jest to okres postoju Pojazdu na terenie Parkingu, łącznie i nieprzerwanie nie dłuższy niż 30 dni.
2.2. Miejsce Parkingowe – miejsce do parkowania na terenie Parkingu.
2.3. Korzystający z Parkingu – kierowca, który wjeżdża na Parking i umieszcza Pojazd na Miejscu Parkingowym, bądź w innym miejscu na terenie Parkingu lub jeżeli nie można ustalić tożsamości kierowcy Pojazdu domniemywa się, że Korzystającym z Parkingu jest właściciel, bądź posiadacz Pojazdu.
2.4. Abonament – upoważnienie do korzystania z Parkingu bez gwarancji miejsca parkingowego, wydawane w formie elektronicznej i ważne przez czas wskazany w elektronicznym potwierdzeniu zakupu, jednak nie dłuższy niż 30 dni od chwili zakupu za pośrednictwem strony internetowej https://pkp.ctech.pl oraz uiszczenia Opłaty Abonamentowej, obowiązujące dla pojazdu identyfikującego się wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu zakupu numerem rejestracyjnym.
2.5. Opłata Abonamentowa – czynsz należny z tytułu zakupu abonamentu parkingowego obowiązującego na terenie Parkingu, którego wysokość wskazana jest na oznakowaniu pionowym parkingu oraz na stronie internetowej https://pkp.ctech.pl.
2.6. Opłata Parkingowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu Miejsca Parkingowego, którego wysokość zależna jest od opłaconego Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej w Aplikacji Mobilnej.
2.7. Kara umowna – należność za nienależyte wykonanie Umowy Najmu lub z tytułu zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania, w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej w wezwaniu do zapłaty, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.8. Parking – teren ogólnodostępnego płatnego parkingu długoterminowego wyznaczony przez PKP S.A., zarządzany przez Zarządcę i będący Parkingiem niestrzeżonym, zlokalizowany przy ul. Joannitów we Wrocławiu.
2.9. Zarządca – CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dawniej: TGP Katarzyna Kuper), ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
2.10. PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – XVI Wydział Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000019193, NIP: 5250000251, REGON: 0001268001.
2.11. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem Parkingu
2.12. Pojazd – silnikowy środek transportu.
2.13. Umowa Najmu – umowa najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a PKP S.A.
2.14. Pierwsze wezwanie do zapłaty – wezwanie do zapłaty Kary umownej pozostawione przez Kontrolera Parkingu za przednią wycieraczką Pojazdu, w sytuacji nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Korzystającego z Parkingu lub zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania.
2.15. Ponowne wezwanie do zapłaty – wezwanie do zapłaty Kary umownej wysyłane na adres zamieszkania właściciela Pojazdu w przypadku, gdy Korzystający z Parkingu nie uregulował Pierwszego wezwania do zapłaty. Zarządca pozyskuje adres właściciela lub posiadacza pojazdu z CEPiK.
2.16. Zakaz parkowania – miejsca, w których parkowanie przez Korzystających z Parkingu jest niedozwolone. Na terenie Parkingu są to: chodniki, tereny zielone, pasy namalowane na jezdni, przejścia dla pieszych, jak również miejsca położone w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych oraz drogi na terenie Parkingu, w tym również pobocza nieoznaczone jako Miejsca Parkingowe oraz miejsca określone w pkt 7.11. Regulaminu.
2.17. Aplikacja – aplikacja mobilna na telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS umożliwiająca wniesienie Opłaty Parkingowej.
2.18. Kontroler Parkingu – osoba uprawniona przez Zarządcę do sprawdzenia, czy Korzystający z Parkingu korzysta z niego w sposób określony niniejszym Regulaminem i w przypadku naruszeń Regulaminu upoważniona do postępowania zgodnie z punktem 8. Regulaminu.
2.19. CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
2.20. Siła Wyższa – zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, rewolucje, zamieszki i strajki.

3. Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.

3.1. Poprzez zakup abonamentu za pośrednictwem strony internetowej https://pkp.ctech.pl lub/i poprzez wniesienie Opłaty Parkingowej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Korzystający z Parkingu nabywa uprawnienie do parkowania pojazdu na terenie Parkingu w okresie obowiązywania abonamentu i/lub w okresie opłaconego Czasu Postoju Pojazdu.
3.2. Zakup abonamentu i/lub wniesienie Opłaty Parkingowej nie gwarantuje dostępności miejsca parkingowego na terenie Parkingu.
3.3. Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera z PKP S.A. Umowę Najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659), przy czym czynności związane z windykacją należności są realizowane przez Zarządcę.
3.4. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Korzystający z Parkingu może od Umowy odstąpić w terminie 5 minut od wjazdu na teren Parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą, a Korzystający z Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Parkingu.
3.5. Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie wjazdu na teren Parkingu i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.
3.6. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Pojazdów, których Korzystający z Parkingu uiścili Opłatę abonamentową za zakup Abonamentu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.5. Regulaminu.
3.7. W momencie zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu, Korzystający z Parkingu zobowiązany jest posiadać wykupiony Abonament lub niezwłocznie wnieść Opłatę Parkingową za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Czas od zaparkowania Pojazdu do wniesienia Opłaty Parkingowej nie może być dłuższy niż 5 minut. Po upływie tego czasu, Kontroler Parkingu może dokonać czynności opisanych w pkt. 8 Regulaminu.
3.8. Obowiązek posiadania Abonamentu i/lub wniesienia Opłaty Parkingowej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej na terenie Parkingu obowiązuje we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele oraz święta, 24 godziny na dobę i dotyczy każdego dozwolonego miejsca zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu.
3.9. Abonament i/lub Opłata Parkingowa otrzymany/a po uiszczenia Opłaty Abonamentowej jest ważny/a tylko dla tego Parkingu.
3.10. Dowód zakupu Abonamentu stanowi elektroniczne potwierdzenie generowane przez system po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej.

4. Opłata Abonamentowa, Opłata Parkingowa

4.1. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest uiścić Opłatę Abonamentową, według wskazań wynikających z informacji umieszczonej na stronie internetowej https://pkp.ctech.pl lub wnieść Opłatę Parkingową za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Ceny określone w informacji umieszczonej na stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT.
4.2. Dowodem uiszczenia Opłaty Abonamentowej i/lub Opłaty Parkingowej jest elektroniczne potwierdzenie płatności generowane przez operatora płatności po jej uiszczeniu.
4.3. Korzystający z Parkingu nie jest obowiązany umieszczać na Pojeździe informacji wskazujących na posiadanie Abonamentu i/lub wniesienie Opłaty Parkingowej. Po zakupie Abonamentu i/lub wniesieniu Opłaty Parkingowej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej każdorazowo numer rejestracyjny pojazdu zapisywany jest w elektronicznej bazie pojazdów uprawnionych do korzystania z Parkingu, co w momencie wykonywania czynności kontrolnych przez Kontrolera Parkingu uniemożliwia skuteczne wystawienie Pierwszego wezwania do zapłaty, o którym mowa w pkt 2.13 niniejszego Regulaminu.
4.4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu i pobieraniu Opłaty Abonamentowej i/lub Opłaty Parkingowej należy zgłaszać bezpośrednio obsłudze Parkingu lub dzwoniąc pod numer +48 58 558 80 97.
4.5. Stawką zerową za parkowanie na Parkingu objęte są:
4.5.1. pojazdy uprzywilejowane: karetki pogotowia, radiowozy Policji, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Miejskiej, pojazdy Straży Pożarnej, pojazdy oznakowane PKP S.A. oraz Straży Ochrony Kolei;
4.5.2. pojazdy zajmujące miejsca postojowe oznaczone jako „Kiss&Ride”, o ile zostały udostępnione, jednakże nie dłużej niż przez pierwsze 15 minut postoju. Po upływie tego czasu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest przeparkować Pojazd na miejsce parkingowe nieoznaczone jako „Kiss&Ride” oraz uiścić Opłatę Parkomatową;
4.5.3. pojazdy z napędem elektrycznym przez czas korzystania z usługi ładowania baterii pojazdu elektrycznego przy wykorzystaniu dostępnej do tego celów infrastruktury tj. urządzeń do ładowania oraz dedykowanego miejsca postojowego, o ile zostało udostępnione. Po zakończeniu procesu ładowania (tj. zakończenia poboru energii elektrycznej) Korzystający z Parkingu zobowiązany jest przeparkować Pojazd na miejsce parkingowe oraz uiścić Opłatę Parkomatową. Korzystający zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminu usługi znajdującego się przy urządzeniu do ładowania;
4.5.4. pojazdy posiadające wyłożoną na podszybiu lub w innym dobrze widocznym miejscu tzw. Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem zajęcia miejsca postojowego oznaczonego jako miejsce dla osób niepełnosprawnych.

5. Czas parkowania Pojazdu.

5.1. Maksymalny Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu wynosi 30 dni, po upływie którego Korzystający z Parkingu zobowiązany jest wykupić kolejny Abonament i/lub wnieść Opłatę Parkingową za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, albo usunąć Pojazd z terenu Parkingu. W przypadku nieusunięcia Pojazdu z terenu Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezprawnie, co oznacza, że będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty odpowiadającej kwocie Kary Umownej określonej w dalszej części niniejszego Regulaminu za każdy rozpoczęty dzień bezprawnego korzystania z Parkingu aż do momentu dobrowolnego lub przymusowego usunięcia Pojazdu z terenu Parkingu.

6. Obowiązki Korzystającego z Parkingu i innych miejsc parkowania.

6.1. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do posiadania ważnego Abonamentu lub posiadania opłaconego Czasu Postoju Pojazdu poprzez wniesienie stosownej Opłaty Parkingowej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej przez cały okres parkowania Pojazdu.
6.2. W przypadkach przewidzianych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu Korzystający z Parkingu obowiązany jest również do uiszczenia Kary Umownej oraz kosztów związanych z pozyskaniem danych właściciela lub posiadacza Pojazdu z CEPiK i dochodzeniem zapłaty Kary Umownej.
6.3. Korzystający z Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu, jak i związanych z pozostawieniem Pojazdu na Parkingu.
6.4. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.
6.5. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.

7. Zasady korzystania z Parkingu.

7.1. Zarządca ani PKP S.A. nie odpowiadają za szkody, w tym szkody Korzystającego z Parkingu, poniesione z winy innych użytkowników Parkingu bądź osób trzecich.
7.2. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
7.3. Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 20 km/h.
7.4. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
7.5. Zarządca ani PKP S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu Pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w tych Pojazdach.
7.6. Zarządca ani PKP S.A. nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody, w tym szkody Korzystającego z Parkingu, poniesione z winy innych użytkowników Parkingu, osób trzecich bądź za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
7.7. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, chyba że, Korzystający z Parkingu ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.8. Na terenie Parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.
7.9. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie:
7.9.1. świadczenia usług przewozu osób lub rzeczy przez osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły stosownego porozumienia lub nie uzyskały pisemnej zgody od PKP S.A. Przez powyższe rozumieć należy bezwzględny zakaz rozpoczynania oraz kończenia kursu przewozowego oraz oczekiwania na potencjalnych klientów na terenie parkingu,
7.9.2. świadczenia usług samoobsługowego wynajmu pojazdów przez osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły stosownego porozumienia lub nie uzyskały pisemnej zgody od PKP S.A. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy pojazdów udostępnionych przez PKP S.A. w ramach usługi Car-sharing z PKP Mobility.
7.10. Zabrania się wjazdu na teren parkingu pojazdów osobowych oraz ciężarowych oznakowanych jako „TAXI”, „Przewóz osób” lub przy wykorzystaniu sformułowań synonimicznych a znajdujących się w stanie gotowości do podjęcia kursu. W przypadku chęci wjazdu na teren parkingu – kierowca obowiązany jest zdemontować lub zasłonić oznakowanie pojazdu wskazujące na rodzaj prowadzonej działalności
7.11. Na Parkingu nie wolno parkować Pojazdu:
7.11.1. na przejściach dla pieszych („zebrach”);
7.11.2. na chodnikach;
7.11.3. na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu;
7.11.4. na innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi;
7.11.5. na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem Pojazdów do tego upoważnionych;
7.11.6. w miejscach, w których zaparkowanie Pojazdu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia;
7.11.7. na miejscach postojowych dedykowanych świadczeniu usługi ładowania baterii pojazdów z napędem elektrycznym (stacji ładowania), z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.5.3.

8. Kary Umowne i dochodzenie należności.

8.1. W przypadkach nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Korzystającego z Parkingu jak również zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania, zobowiązany jest on do uiszczenia Kary umownej w wysokościach wskazanych w pkt. 8.3. poniżej.
8.2. Nienależyte wykonanie Umowy Najmu przez Korzystającego z Parkingu polega w szczególności na:
8.2.1. nieposiadaniu ważnego Abonamentu w czasie postoju Pojazdu na terenie Parkingu,
8.2.2. naruszeniu obowiązków wskazanych w punktach 6.4. – 6.5., jak również wskazanych w punktach 7.2. – 7.4. oraz 7.7. – 7.11. Regulaminu.
8.3. Wysokość Kary umownej wynosi odpowiednio:
8.3.1. 80 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu, o którym mowa w pkt 8.2.1., w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania Pierwszego wezwania do zapłaty,
8.3.2. 150 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu, o którym mowa w pkt 8.2.1., w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nie nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania Pierwszego Wezwania do Zapłaty;
8.3.3. 150 zł za każdą rozpoczętą dobę nieuprawnionego parkowania – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu, o którym mowa w pkt 8.2.2.,
8.3.4. równowartość w PLN dla kwoty 40 euro w przypadku uiszczenia Kary umownej Korzystającego z Parkingu będącego osobą prawną w terminie przekraczającym 14 dni licząc od dnia otrzymania Ponownego wezwania do zapłaty i skierowania trzeciego wezwania do zapłaty przez kancelarią prawną,
8.3.5. dwukrotność aktualnej opłaty za list polecony, obowiązujący u operatora pocztowego za przygotowanie Ponownego wezwania do zapłaty i wysłaniago za pośrednictwem operatora pocztowego przez Zarządcę,
8.3.6. dwukrotność aktualnej opłaty za list polecony, obowiązujący u operatora pocztowego za przygotowanie wezwania do zapłaty i wysłania go za pośrednictwem operatora pocztowego przez kancelarią prawną reprezentującą Zarządcę,
8.3.7. 250 zł – w przypadku zaparkowania Pojazdu na Parkingu poza miejscem wyznaczonym do parkowania lub na Zakazie parkowania,
8.3.8. 500 zł – w przypadku zaparkowania Pojazdu na Parkingu na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia (Karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych).
8.4. Oryginał Pierwszego wezwania do zapłaty zawierającego naliczenie Kary umownej Zarządca za pośrednictwem Kontrolera Parkingu umieści za przednią wycieraczką Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Kary umownej zachowuje Zarządca.
8.5. Jeżeli Korzystający z Parkingu nie dokona płatności w terminie wskazanym w Pierwszym wezwaniu do zapłaty, Zarządca skieruje do CEPiK zapytanie o dane właściciela lub posiadacza Pojazdu i skieruje Ponowne Wezwanie do zapłaty.
8.6. Jeżeli właściciel lub posiadacz Pojazdu nie dokona płatności należności w terminie wskazanym w Ponownym Wezwaniu do zapłaty, Zarządca skieruję sprawę do windykacji należności za pośrednictwem kancelarii prawnej.
8.7. Płatności należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
8.8. Zarządca uprawniony jest również do sfotografowania pojazdu, który naruszył Regulamin.
8.9. Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.
8.10. Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia Kary umownej za brak uiszczenia Opłaty Parkomatowej dany Pojazd nie opuści terenu Parkingu lub nie zostanie zakupiony Abonament, wówczas Zarządca jest uprawniony do naliczenia kolejnej Kary umownej z tego samego tytułu za każdy kolejny 24 godzinny okres parkowania.
8.11. Korzystający z Parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela lub posiadacza Pojazdu z CEPiK, a także kosztami windykacji oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego.
8.12. Zarządca może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość Kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
8.13. Korzystający z Parkingu, kwestionujący zasadność wystawienia Pierwszego wezwania do zapłaty lub Ponownego wezwania do zapłaty, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania złożyć stosowną reklamację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacja może być wniesiona przy wykorzystaniu każdego dostępnego kanału komunikacji (tj. listownie, mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zarządcy).

9. Ochrona danych osobowych.

9.1. Administratorem danych osobowych jest CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-862), ul. Kujawska 28. Kontakt z administratorem możliwy drogą elektroniczną pod adresem: biuro@ctech.pl lub listownie na adres siedziby.
9.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z administratorem możliwy drogą elektroniczną pod adresem: rodo@ctech.pl lub listownie na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
9.3. Zarządca jako administrator informuje, iż celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
9.3.1. art. 6 ust.1 lit. b) RODO – konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Najmu;
9.3.2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, w związku z realizacją przedmiotu Umowy Najmu;
9.3.3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zarządcy, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy Najmu, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową Najmu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
9.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa Najmu zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
9.5. Każdemu Korzystającemu z Parkingu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa. Korzystającemu z Parkingu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.6. Dane Korzystającego z Parkingu będą podlegały udostępnieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. CEPiK, sądom, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym lub organom ścigania.
9.7. Odbiorcami danych Korzystających z Parkingu będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane Korzystającego z Parkingu będą podlegały udostępnieniu podmiotom współpracującym z Administratorem przy wykonywaniu Umowy Najmu, w tym do:
9.7.1. Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz;
9.7.2. Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

10. Czas obowiązywania Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 01.04.2023 r.