REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEGO PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU PRZY DWORCU KOLEJOWYM PKP WARSZAWA CENTRALNA

1. Przedmiot Regulaminu

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z terenu ogólnodostępnego płatnego niestrzeżonego parkingu PKP S.A. zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa.
1.2. Parking jest czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia przez cały rok.
1.3. Na terenie Parkingu, zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) obowiązuje strefa ruchu.
1.4. Parkingiem zarządza CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
1.5. Regulamin Parkingu umieszczony jest na terenie Parkingu. Wyciąg z regulaminu znajduje się na wjeździe na teren Parkingu. Cennik obowiązujący na terenie Parkingu dostępny jest na Parkomatach oraz oznakowaniu pionowym parkingu.
1.6. WJAZD NA TEREN PARKINGU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

2. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści Regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

2.1. Czas Postoju Pojazdu – jest to okres postoju Pojazdu na terenie Parkingu w ramach Umowy Najmu, łącznie i nieprzerwanie nie dłuższy niż 240 godzin.
2.2. Miejsce Parkingowe – miejsce do parkowania na terenie Parkingu.
2.3. Korzystający z Parkingu – kierowca, który wjeżdża na Parking i umieszcza Pojazd na Miejscu Parkingowym, bądź w innym miejscu na terenie Parkingu lub jeżeli nie można ustalić tożsamości kierowcy Pojazdu domniemywa się, że Korzystającym z Parkingu jest właściciel, bądź posiadacz Pojazdu.
2.4. Abonament – upoważnienie do korzystania z Parkingu bez gwarancji miejsca parkingowego, wydawane w formie elektronicznej i ważne przez czas wskazany w elektronicznym potwierdzeniu zakupu, jednak nie dłuższy niż 30 dni od chwili zakupu za pośrednictwem strony internetowej https://pkp.ctech.pl oraz uiszczenia Opłaty Abonamentowej, obowiązujące dla pojazdu identyfikującego się wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu zakupu numerem rejestracyjnym.
2.5. Opłata Parkomatowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu, którego wysokość zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na Parkomacie.
2.6. Opłata Abonamentowa – czynsz należny z tytułu zakupu abonamentu parkingowego obowiązującego na terenie Parkingu, którego wysokość wskazana jest na oznakowaniu pionowym parkingu oraz na stronie internetowej https://pkp.ctech.pl
2.7. Kara umowna – należność za nienależyte wykonanie Umowy Korzystania z Parkingu lub z tytułu zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania, w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej w wezwaniu do zapłaty, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w punkcie 9. Regulaminu.
2.8. Parking – teren ogólnodostępnego płatnego parkingu wyznaczony przez PKP S.A., zarządzany przez Zarządcę i będący Parkingiem niestrzeżonym, zlokalizowany przy Al. Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa.
2.9. Zarządca – CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
2.10. PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – XVI Wydział Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000019193, NIP: 5250000251, REGON: 0001268001.
2.11. Parkomat – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu, przystosowane
do pobierania Opłaty Parkomatowej, należnej za najem Miejsca Parkingowego (instrukcja obsługi Parkomatu umieszczona jest na Parkomacie).
2.12. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem Parkingu płatnego, niestrzeżonego.
2.13. Pojazd – silnikowy środek transportu.
2.14. Umowa Najmu – umowa najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a PKP S.A. na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu.
2.15. Umowa Korzystania z Parkingu – umowa zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a Zarządcą na zasadach określonych w pkt 3 Regulaminu.
2.16. Pierwsze wezwanie do zapłaty – wezwanie do zapłaty Kary umownej pozostawione przez Kontrolera Parkingu za przednią wycieraczką Pojazdu, w sytuacji nienależytego wykonania Umowy Korzystania z Parkingu przez Korzystającego z Parkingu lub zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania.
2.17. Ponowne wezwanie do zapłaty – wezwanie do zapłaty Kary umownej wysyłane na adres zamieszkania właściciela Pojazdu w przypadku, gdy Korzystający z Parkingu nie uregulował Pierwszego wezwania do zapłaty. Zarządca pozyskuje adres właściciela lub posiadacza pojazdu z CEPiK.
2.18. Zakaz parkowania – miejsca, w których parkowanie przez Korzystającego z Parkingu jest niedozwolone. Na terenie Parkingu są to w szczególności: chodniki, tereny zielone, pasy namalowane na jezdni, przejścia dla pieszych, jak również miejsca położone w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych oraz drogi na terenie Parkingu, w tym również pobocza nieoznaczone jako Miejsca Parkingowe oraz miejsca określone w pkt 8.13. Regulaminu.
2.19. Aplikacja – aplikacja mobilna na telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS umożliwiająca wniesienie Opłaty Parkomatowej.
2.20. Kontroler Parkingu – osoba uprawniona przez Zarządcę do weryfikacji czy Korzystający z Parkingu korzysta z niego w sposób określony niniejszym Regulaminem i w przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu upoważniona do postępowania zgodnie z punktem 9. Regulaminu.
2.21. CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
2.22. Siła Wyższa – zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, rewolucje, zamieszki i strajki.

3. Zawarcie Umowy Korzystania z Parkingu

3.1. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Korzystający z Parkingu zawiera z Zarządcą Umowę Korzystania z Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w tym art. 69 k.c. oraz art. 384 k.c.). Czynności związane z windykacją należności z tytułu powyższej umowy są realizowane przez Zarządcę.
3.2. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Korzystający z Parkingu może od Umowy Korzystania z Parkingu odstąpić w terminie 5 minut od wjazdu na teren Parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą, a Korzystający z Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Parkingu.
3.3. Umowa Korzystania z Parkingu zostaje zawarta w momencie wjazdu na teren Parkingu i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.
3.4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Pojazdów, dla których Korzystający z Parkingu zawarli Umowę Najmu na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu i uiścili Opłatę Parkomatową za najem Miejsca Parkingowego lub zakupili Abonament i uiścili stosowną Opłatę Abonamentową, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.9. Regulaminu.
3.5. Od momentu zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu, Korzystający z Parkingu w ramach Umowy Korzystania z Parkingu zobowiązany jest do zawarcia Umowy Najmu na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu. Czas od zaparkowania Pojazdu do zawarcia Umowy Najmu nie może być dłuższy niż 5 minut. Po upływie tego czasu Kontroler Parkingu może dokonać czynności opisanych w pkt 9 Regulaminu, w związku z nienależytym wykonaniem Umowy Korzystania z Parkingu przez Korzystającego z Parkingu.
3.6. Obowiązek zawarcia Umowy Najmu dotyczy każdego dozwolonego miejsca zaparkowania pojazdu na terenie Parkingu, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w pkt. 5.9. niniejszego Regulaminu.
3.7. Po upływie czasu, na jaki Umowa Najmu została zawarta Korzystający z Parkingu jest zobowiązany niezwłocznie opuścić teren Parkingu.

4. Zawarcie Umowy Najmu

4.1. W związku z zawartą Umową Korzystania z Parkingu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zawarcia z PKP S.A. Umowy Najmu na zasadach przewidzianych w niniejszym punkcie Regulaminu oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w tym art. 659 k.c.).
4.2. Poprzez uiszczenie Opłaty Parkomatowej w Parkomacie lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, a także poprzez zakup Abonamentu za pośrednictwem strony internetowej https://pkp.ctech.pl Korzystający z Parkingu nabywa uprawnienie do parkowania pojazdu na terenie Parkingu odpowiednio w okresie opłaconego Czasu Postoju Pojazdu, lub w okresie obowiązywania Abonamentu.
4.3. Zawarcie Umowy Najmu z PKP S.A. następuje poprzez uiszczenie Opłaty Parkomatowej lub Opłaty Abonamentowej.
4.4. Obowiązek uiszczenia Opłaty Parkomatowej za parkowanie Pojazdu na terenie Parkingu lub odpowiednio posiadania wykupionego Abonamentu obowiązuje we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele oraz święta, 24 godziny na dobę i dotyczy każdego dozwolonego miejsca zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu.
4.5. Bilet parkingowy otrzymany na dowód uiszczenia Opłaty Parkomatowej oraz Abonament są ważne tylko dla tego Parkingu.
4.6. Umowa Najmu zostaje zawarta na okres postoju Pojazdu, za który uiszczona została Opłata Parkomatowa.
4.7. Wniesienie Opłaty Parkomatowej, a także zakup Abonamentu nie gwarantują dostępności Miejsca Parkingowego na terenie Parkingu.

5. Opłata Parkomatowa

5.1. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest zawrzeć Umowę Najmu i uiścić Opłatę Parkomatową odpowiednio dla planowanego Czasu Postoju Pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonej na Parkomacie lub Cenniku. Ceny określone w informacji umieszczonej na Parkomacie lub Cenniku są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT. Bilet parkingowy jest równocześnie paragonem fiskalnym.
5.2. Opłatę Parkomatową wnosi się poprzez:
a) uiszczenie opłaty w Parkomacie gotówką lub poprzez wbudowany terminal płatniczy (o ile jest dostępny);
b) Aplikację mobilną.
5.3. Parkomat przyjmuje bilon w polskich złotych, w wysokości: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr., 20 gr., 10 gr. Automat nie wydaje reszty.
5.4. Minimalna Opłata Parkomatowa wskazana jest w Cenniku.
5.5. Dowodem zawarcia Umowy Najmu i uiszczenia Opłaty Parkomatowej jest wydawany przez Parkomat po jej uiszczeniu bilet parkingowy lub w przypadku wniesienia Opłaty Parkomatowej za pośrednictwem Aplikacji – elektroniczne potwierdzenie generowane przez Aplikację.
5.6. Korzystający z Parkingu na podstawie Abonamentu zobowiązany jest uiścić Opłatę Abonamentową, według wskazań wynikających z informacji umieszczonej na stronie internetowej https://pkp.ctech.pl. Ceny określone w informacji umieszczonej na stronie internetowej są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT.
5.7. Dowodem zakupu Abonamentu jest elektroniczne potwierdzenie generowane przez system po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej.
5.8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Parkomatów i pobieraniu Opłaty Parkomatowe, jak również w pobieraniu Opłaty Abonamentowej należy zgłosić bezpośrednio obsłudze Parkingu lub dzwoniąc pod numer +48 58 558 80 97.
5.9. Stawką zerową za parkowanie na Parkingu objęte są:
5.9.1. pojazdy uprzywilejowane: karetki pogotowia, radiowozy Policji, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Miejskiej, pojazdy Straży Pożarnej, pojazdy oznakowane PKP S.A. oraz pojazdy Straży Ochrony Kolei;
5.9.2. pojazdy zajmujące miejsca postojowe oznaczone jako „Kiss&Ride”, o ile zostały udostępnione, jednakże nie dłużej niż przez pierwsze 15 minut postoju. Po upływie tego czasu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest przeparkować Pojazd na miejsce parkingowe nieoznaczone jako „Kiss&Ride” oraz uiścić Opłatę Parkomatową stosownie do planowanego dalszego czasu postoju;
5.9.3. pojazdy z napędem elektrycznym przez czas korzystania z usługi ładowania baterii pojazdu elektrycznego przy wykorzystaniu dostępnej do tego celu infrastruktury tj. urządzeń do ładowania oraz dedykowanego miejsca postojowego o ile zostały udostępnione. Po zakończeniu procesu ładowania (tj. zakończenia poboru energii elektrycznej) Korzystający z Parkingu zobowiązany jest przeparkować Pojazd na miejsce parkingowe oraz uiścić Opłatę Parkomatową stosownie do planowanego dalszego czasu postoju. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminu usługi znajdującego się przy urządzeniu do ładowania;
5.9.4. pojazdy posiadające wyłożoną na podszybiu lub w innym dobrze widocznym miejscu tzw. Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem zajęcia miejsca postojowego oznaczonego jako miejsce dla osób niepełnosprawnych.

6. Czas parkowania Pojazdu

6.1. Maksymalny Czasu Postoju Pojazdu (maksymalny czas zawarcia Umowy Najmu) określony na jednym bilecie pobranym z Parkomatu wynosi 240 godzin. Po upływie tego czasu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić Pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieusunięcia Pojazdu z terenu Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezprawnie, co oznacza, że będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty odpowiadającej kwocie Kary Umownej za nienależyte wykonanie Umowy Korzystania z Parkingu określonej w pkt 9.3.1. oraz 9.3.2. Regulaminu za każdy rozpoczęty dzień bezprawnego korzystania z Parkingu aż do momentu dobrowolnego lub przymusowego usunięcia Pojazdu z terenu Parkingu.
6.2. Maksymalny Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu na podstawie Abonamentu wynosi 30 dni, po upływie którego Korzystający z Parkingu zobowiązany jest wykupić kolejny Abonament lub wnieść Opłatę Parkomatową, albo usunąć Pojazd z terenu Parkingu. W przypadku nieusunięcia Pojazdu z terenu Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezprawnie, co oznacza, że będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty odpowiadającej kwocie Kary Umownej za nienależyte wykonanie Umowy Korzystania z Parkingu określonej w pkt 9.3.1. oraz 9.3.2. Regulaminu za każdy rozpoczęty dzień bezprawnego korzystania z Parkingu aż do momentu dobrowolnego lub przymusowego usunięcia Pojazdu z terenu Parkingu.

7. Obowiązki Korzystającego z Parkingu i innych miejsc parkowania

7.1. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zawarcia Umowy Najmu oraz na potwierdzenie jej zawarcia do umieszczenia ważnego biletu parkingowego, tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy Pojazd znajduje się na terenie Parkingu, wydawanego przez Parkomat, za przednią szybą Pojazdu (np. na desce rozdzielczej), w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie jego treści, w tym w szczególności wysokości uiszczonej Opłaty Parkomatowej i opłaconego Czasu Postoju Pojazdu.
7.2. Korzystający z Parkingu, który uiścił Opłatę Parkomatową za pośrednictwem Aplikacji, jak również Korzystający z Parkingu na podstawie Abonamentu nie jest obowiązany do umieszczenia na Pojeździe informacji wskazujących na wniesienie Opłaty Parkomatowej lub posiadanie Abonamentu. Po wniesieniu Opłaty Parkomatowej za pośrednictwem Aplikacji i odpowiednio po zakupie Abonamentu każdorazowo numer rejestracyjny Pojazdu zapisywany jest w elektronicznej bazie pojazdów uprawnionych do korzystania z Parkingu, co w momencie wykonywania czynności kontrolnych przez Kontrolera Parkingu uniemożliwia skuteczne wystawienie Pierwszego wezwania do zapłaty, o którym mowa w pkt 2.16. niniejszego Regulaminu.
7.3. Korzystający z Parkingu będący osobą uprawnioną do nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, o ile takowe zostały udostępnione, obowiązany jest do umieszczenia za przednią szybą Pojazdu (np. na desce rozdzielczej), w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu Europejskiej Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej upoważniającej go do bezpłatnego postoju na Parkingu.
7.4. W razie stwierdzenia przez Kontrolera Parkingu naruszenia przez Korzystającego z Parkingu postanowień niniejszego Regulaminu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Kary Umownej za nienależyte wykonanie Umowy Korzystania z Parkingu oraz kosztów związanych z pozyskaniem danych właściciela lub posiadacza Pojazdu z CEPiK i dochodzeniem zapłaty Kary Umownej zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w Pierwszym wezwaniu do zapłaty.

8. Zasady korzystania z Parkingu

8.1. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w sposób, nieutrudniający korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu, w szczególności do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.
8.2. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
8.3. Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 20 km/h.
8.4. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
8.5. Zarządca ani PKP S.A. nie odpowiadają za szkody, w tym szkody Korzystającego z Parkingu, poniesione z winy innych użytkowników Parkingu bądź osób trzecich.
8.6. Zarządca ani PKP S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu Pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w tych Pojazdach.
8.7. Zarządca ani PKP S.A. nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody, w tym szkody Korzystającego z Parkingu, poniesione z winy innych użytkowników Parkingu, osób trzecich bądź za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
8.8. Korzystający z Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu, jak i związanych z pozostawieniem Pojazdu na Parkingu.
8.9. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, chyba że, Korzystający z Parkingu ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.10. Na terenie Parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.
8.11. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie:
8.11.1. świadczenia usług przewozu osób lub rzeczy przez osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły stosownego porozumienia lub nie uzyskały pisemnej zgody od PKP S.A. Przez powyższe rozumieć należy bezwzględny zakaz rozpoczynania oraz kończenia kursu przewozowego oraz oczekiwania na potencjalnych klientów na terenie parkingu;
8.11.2. świadczenia usług samoobsługowego wynajmu pojazdów przez osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły stosownego porozumienia lub nie uzyskały pisemnej zgody od PKP S.A. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy pojazdów udostępnionych przez PKP S.A. w ramach usługi Car-sharing z PKP Mobility.
8.12. Zabrania się wjazdu na teren parkingu pojazdów osobowych oraz ciężarowych oznakowanych jako „TAXI”, „Przewóz osób” lub przy wykorzystaniu sformułowań synonimicznych, znajdujących się w stanie gotowości do podjęcia kursu. W przypadku chęci wjazdu na teren parkingu – kierowca obowiązany jest zdemontować lub zasłonić oznakowanie pojazdu wskazujące na rodzaj prowadzonej działalności. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Pojazdów, których Korzystający z Parkingu zawarli stosowne porozumienie w tym zakresie z PKP S.A.
8.13. Na Parkingu nie wolno parkować Pojazdu:
8.13.1. na przejściach dla pieszych („zebrach”);
8.13.2. na chodnikach;
8.13.3. na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu;
8.13.4. na innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi;
8.13.5. na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem Pojazdów do tego upoważnionych;
8.13.6. w miejscach, w których zaparkowanie Pojazdu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia;
8.13.7. na miejscach postojowych dedykowanych świadczeniu usługi ładowania baterii pojazdów z napędem elektrycznym (stacji ładowania), o ile takie zostały udostępnione, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.9.3.;
8.13.8. na miejscach oznaczonych jako „Kiss&Ride”, o ile takie zostały udostępnione, przez okres dłuższy niż 15 minut;
8.13.9. na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, o ile takie zostały udostępnione, bez wyłożonej za przednią szybą Pojazdu w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdy Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej.

9. Kary Umowne i dochodzenie należności

9.1. W przypadku stwierdzenia przez Kontrolera Parkingu nienależytego wykonania Umowy Korzystania z Parkingu przez Korzystającego z Parkingu, jak również w przypadku zaparkowania przez Korzystającego z Parkingu Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania, zobowiązany jest on do uiszczenia Kary umownej w wysokościach wskazanych w pkt. 9.3. poniżej zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z Pierwszego wezwania do zapłaty pozostawionego przez Kontrolera Parkingu w sposób opisany w pkt 9.4. Regulaminu.
9.2. Nienależyte wykonanie Umowy Korzystania z Parkingu przez Korzystającego z Parkingu polega w szczególności na:
9.2.1. niezawarciu Umowy Najmu na zasadach wskazanych w Regulaminie (braku uiszczenia Opłaty Parkomatowej);
9.2.2. nieposiadaniu ważnego Abonamentu w czasie Postoju Pojazdu na terenie Parkingu;
9.2.3. pozostaniu na terenie Parkingu po zakończeniu okresu trwania Umowy Najmu (tj. po przekroczeniu opłaconego Czasu Postoju Pojazdu) lub po upływie terminu obowiązywania Abonamentu, jeśli niezwłocznie po tym okresie nie została zawarta kolejna Umowa Najmu lub nie został wykupiony kolejny Abonament;
9.2.4. nieprzedstawieniu dowodu zawarcia Umowy Najmu tj. niepozostawieniu ważnego biletu parkingowego za przednią szybą Pojazdu;
9.2.5. niepozostawieniu za przednią szybą Pojazdu Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej w przypadku zajęcia Miejsca Parkingowego dedykowanego dla osób niepełnosprawnych lub przekroczeniu maksymalnego czasu postoju przewidzianego dla tego Miejsca Parkingowego;
9.2.6. przekroczeniu maksymalnego Czasu Postoju Pojazdu;
9.2.7. przekroczeniu maksymalnego czasu postoju Pojazdu przewidzianego dla miejsc oznaczonych jako „Kiss&Ride”;
9.2.8. naruszeniu obowiązków wskazanych w punktach 8.1. – 8.4., jak również wskazanych w punktach 8.9. – 8.13. Regulaminu.
9.3. Wysokość Kary umownej wynosi odpowiednio:
9.3.1. 115 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Korzystania z Parkingu, o którym mowa w pkt 9.2.1.-9.2.7., w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania Pierwszego wezwania do zapłaty,
9.3.2. 230 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Korzystania z Parkingu, o którym mowa pkt 9.2.1.-9.2.7., w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nie nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania Pierwszego Wezwania do Zapłaty;
9.3.3. 200 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Korzystania z Parkingu, o którym mowa w pkt 9.2.8. Regulaminu, jak również w przypadku zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu poza miejscem wyznaczonym do parkowania lub na Zakazie parkowania, a także w przypadku zaparkowania na terenie Parkingu pojazdu oznakowanego jako TAXI lub przy wykorzystaniu sformułowań synonimicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi, w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania Pierwszego wezwania do zapłaty;
9.3.4. 300 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Korzystania z Parkingu, o którym mowa w pkt 9.2.8. Regulaminu, jak również w przypadku zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu poza miejscem wyznaczonym do parkowania lub na Zakazie parkowania, a także w przypadku zaparkowania na terenie Parkingu pojazdu oznakowanego jako TAXI lub przy wykorzystaniu sformułowań synonimicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi, w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nie nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania Pierwszego wezwania do zapłaty;
9.3.5. 500 zł – w przypadku zaparkowania Pojazdu na Parkingu na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia (Karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych);
9.3.6. równowartość w PLN dla kwoty 40 euro w przypadku uiszczenia Kary umownej przez Korzystającego z Parkingu będącego osobą prawną w terminie przekraczającym 14 dni licząc od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty i skierowania ponownego wezwania do zapłaty;
9.3.7. dwukrotność aktualnej opłaty za list polecony, obowiązujący u operatora pocztowego za przygotowanie Ponownego wezwania do zapłaty i wysłaniago za pośrednictwem operatora pocztowego przez Zarządcę,
9.3.8. dwukrotność aktualnej opłaty za list polecony, obowiązujący u operatora pocztowego za przygotowanie wezwania do zapłaty i wysłania go za pośrednictwem operatora pocztowego przez kancelarią prawną reprezentującą Zarządcę,
9.4. Oryginał Pierwszego wezwania do zapłaty zawierającego naliczenie Kary umownej Zarządca za pośrednictwem Kontrolera Parkingu umieści za przednią wycieraczką Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Kary umownej zachowuje Zarządca.
9.5. Jeżeli Korzystający z Parkingu nie dokona płatności w terminie wskazanym w Pierwszym wezwaniu do zapłaty, Zarządca skieruje do CEPiK zapytanie o dane właściciela lub posiadacza Pojazdu i skieruje Ponowne Wezwanie do zapłaty.
9.6. Jeżeli właściciel lub posiadacz Pojazdu nie dokona płatności należności w terminie wskazanym w Ponownym Wezwaniu do zapłaty, Zarządca skieruję sprawę do windykacji należności za pośrednictwem kancelarii prawnej.
9.7. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty i w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
9.8. Zarządca uprawniony jest do sfotografowania pojazdu, który naruszył postanowienia Regulaminu.
9.9. Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.
9.10. Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia Kary umownej dany Pojazd w dalszym ciągu narusza postanowienia Regulaminu, wówczas Zarządca jest uprawniony do naliczenia kolejnej Kary Umownej z tego samego tytułu za każdy kolejny 24 godzinny okres parkowania.
9.11. Korzystający z Parkingu może zostać dodatkowo obciążony przez Zarządcę kosztem pozyskania danych właściciela lub posiadacza Pojazdu z CEPiK, a także kosztami windykacji oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego.
9.12. Zarządca może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość Kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
9.13. Zarządca może w uzasadnionych przypadkach dokonać jednostronnego miarkowania kary umownej.
9.14. Korzystający z Parkingu, kwestionujący zasadność wystawienia Pierwszego wezwania do zapłaty lub Ponownego wezwania do zapłaty, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania złożyć stosowną reklamację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacja może być wniesiona przy wykorzystaniu każdego dostępnego kanału komunikacji (tj. listownie, mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zarządcy).

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych w zakresie umowy korzystania z parkingu jest CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-862), ul. Kujawska 28. Kontakt z administratorem możliwy drogą elektroniczną pod adresem: biuro@ctech.pl lub listownie na adres siedziby. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z administratorem możliwy drogą elektroniczną pod adresem: rodo@ctech.pl lub listownie na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności na stronie www.ctech.pl/RODO.
10.2. Administratorem danych osobowych w zakresie umowy najmu jest PKP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142A. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z administratorem możliwy drogą elektroniczną pod adresem: iod@pkp.pl. lub listownie na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności na stronie www.pkp.pl/RODO.
10.3. Administrator informuje, iż celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
10.3.1. art. 6 ust.1 lit. b) RODO – konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy;
10.3.2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, w związku z realizacją przedmiotu Umowy;
10.3.3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
10.4. Każdemu Korzystającemu z Parkingu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez Administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa. Korzystającemu z Parkingu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Czas obowiązywania Regulaminu

Regulamin obowiązuje od 01.05.2024 r.